Språk

Artiklar: visa en viss artikel

Tema: Mänskliga rättigheter

 

Informationsresurser

Ofta behöver man använda sig av flera olika typer av källor när man söker information. Fundera över vilken informationskälla som är bästa startpunkten för ditt ämne.

 

Facklitteratur och bibliotekskataloger

Via Vellinge kommuns bibliotekskatalog kan du se vad det finns för litteratur i ämnet du söker. När du hittat någon intressant titel kan du se vilka ämnesord denna titel klassats på, och på det viset söka dig vidare efter andra titlar inom ämnet.

Du kan också gå till biblioteket, det mesta om mänskliga rättigheter hittar du på hylla O - Samhällsvetenskap.

Vissa titlar finns enbart tillgängliga som e-bok. Här kan du läsa hur du lånar och laddar ner e-böcker.


Landguiden

Landguiden är en databas från Utrikespolitiska institutet med aktuella fakta om all världens länder och är en bra ingång om man vill avgränsa sitt arbete till ett visst land.

En fullständig förteckning över de databaser som biblioteket abonnerar på hittar du här. Dessa har du tillgång till via skolans nätverk. Vissa kan du även logga in på hemifrån med hjälp av ditt lånekortsnummer.


NE.se

NE.se är en bra början om man vill orientera sig inom ett visst ämne. De ger ofta överblick över ämnet och grundläggande fakta på olika nivåer. Prova dig fram med olika uppslagsord. På så sätt får du fler infallsvinklar till ditt ämne. För inloggning på ne.se, gå via Vklass. Då får du tillgång till de långa, fullständiga artiklarna.


Tidningar och tidskrifter

Tidningar och tidskrifter är ofta användbara om du vill undersöka någon dagsaktuell företeelse. För att söka efter tidningsartiklar kan du t ex använda dig av Artikelsök. Många tidningar och tidskrifter publicerar även artiklar fritt tillgängliga via webben. Är det någon artikel som verkar intressant men som inte finns att ladda ner, utan måste beställas kan ni maila biblioteket.

Webbresurser

Nedan hittar du ett ett urval länkar till olika webbresurser på temat mänskliga rättigheter. Länkarna är uppdelade utifrån olika ämnen men inleds med en allmän del vars innehåll bör vara relevant oavsett vilken aspekt du fördjupar dig i.

 

Mänskliga rättigheter: allmänt

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
Information om mänskliga rättigheter i världen och i Sverige. Här finns bl a utrikesdepartementets rapporter om situationen för mänskliga rättigheter i världens länder.

SO-rummet
Webbplats innehållande granskade artiklar, bilder, länkar och litteraturanvisningar i ämnena historia, geografi, samhällsvetenskap och religion, avsedda att komplettera undervisningen i grundskolan och gymnasieskolan.

Globalportalen.org
På globalportalen bidrar ett femtiotal organisationer med information, notiser och länkar relaterat till olika globala frågor. Organisationerna arbetar alla med bistånd, rättvisa och utvecklingsfrågor.

Human Rights Watch
Ekonomiskt och partipolitiskt oberoende internationell människorättsorganisation. På organisationens webbplats finns ett arkiv med rapporter och publikationer i fulltext. Fakta kan tas fram om ett speciellt land, en region eller inom ett ämnesområde.

OHCHR
Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, i vardagligt tal MR-kontoret, är en del av FN-sekretariatet. OHCHR arbetar med att uppmärksamma det internationella samfundet på utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i världen och med att förstärka och stödja FN-systemets arbete på området.

Amnesty
Politiskt och religiöst oberoende global rörelse som arbetar för mänskliga rättigheter. Det är möjligt att stödja eller aktivera sig i Amnesty som privatperson. På Amnesty Sveriges hemsida finns information om deras arbete samt fakta och rapporter om olika människorättsliga frågor. Mer information finns även på Amnestys internationella sidaAmnesty Press är ett självständigt forum med aktuell information, reportage och debatt.

 

Kvinnors rättigheter

Amnesty: kvinnors rättigheter
Information och rapporter om frågor som berör kvinnors rättigheter, bland annat våld mot kvinnor, könsstympning, hedersmord och trafficking.

Genderstats
Världsbankens statistiska databas över genusrelaterade frågor och företeelser. Rapporter och statistisk data kan sökas via ämne och/eller land, och det finns även information om Världsbankens projekt och finansieringar.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
DO är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO arbetar både förebyggande och granskande. På deras hemsida kan du hitta lagar och publikationer.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
NCK:s kunskapsbank innehåller information om områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här hittar du forskare och aktuella forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips samt en mängd publikationer från NCK och andra myndigheter.

Sveriges kvinnolobby
En partipolitiskt obunden paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse, samt svenska sektionen inom European Women Lobby (EWL). Remissinstans till riksdag och regering och konsultativ status till FN. Har tagit fram ett skolmaterial för gymnasieskolan om kvinnors rättigheter.

UN: Women 
Förenta Nationernas enhet för jämställdhet och stärkandet av kvinnors rättigheter.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS)
Partipolitiskt och religiöst oberoende organisation som arbetar för och med kvinno- och tjejjourer. På deras sida kan du hitta fakta och statistik över mäns våld mot kvinnor.

 

Barns rättigheter

BRIS - fakta om våld mot barn
Översiktlig information om våld mot barn på BRIS (Barnens rätt i samhället) webbplats. Nederst på sidan länkas till en rapport om andelen uppklarade anmälningar av barnmisshandel samt till fakta och statistik från Brottsförebyggande rådet.

Barnombudsmannen (BO)
I Sverige har alla barn och ungdomar upp till 18 år en egen ombudsman. På Barnombudsmannens webbsida kan du läsa om dina rättigheter som barn (under 18 år). Alla barn är lika mycket värda.

UNICEF Sverige
Infobank om barns förhållande i världen producerad av UNICEF Sverige.

UNICEF DATA
Statistik över barns och i viss mån kvinnors situation i världen. Statistiken är sökbar utifrån ämne  och land.

International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)
Underavdelning till FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, som verkar för att eliminera barnarbete. IPEC:s webbplats innehåller aktuell fakta och statistik som rör barnarbete.

ECPAT Sverige
ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar för en värld fri från barnsexhandel. Här kan du hitta fakta och information om detta ämnesområde.

 

Människohandel/trafficking

ILO - trafficking och slaveri
Här hittar du fakta, statistik, rapporter, med mera, rörande trafficking och slaveri. ILO (Internationella arbetsorganisationen) är ett självständigt fackorgan inom FN.

RealStars
En oberoende ideell organisation med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. På deras sida finns information och fakta om trafficking med många länkar vidare till rapporter, publikationer, statistik och andra organisationer.

Human Trafficking Search
Global faktagranskad databas innehållande bland annat om trafficking med. Här finns länkar till information om barnarbete och människohandel med sökingång per land.

ECPAT - vad är barnsexhandel?
ECPATs faktasidor om barnsexhandel. ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar för en värld fri från barnsexhandel.

UNICEF - Handel med barn
Fakta om handel med barn.

SO-rummet - Kampen mot nutida slaveri
Kort översiktlig information om slaveri idag, med länkar i ett historiskt perspektiv.

 

Migration/flyktingar

Migrationsverket - fakta om migration
Fakta och statistik om migration och om Migrationsverkets arbete med asylsökande.

Lifos - Migrationsverkets rätts- och landinformationssystem
Migrationsverkets databas för rätts- och landinformation som innehåller information om förhållandena i de länder som de sökande kommer ifrån. Lifos innehåller rapporter från till exempel frivillig­organisationer, vissa medier, utrikes­departementet och andra länders migrationsmyndigheter. Den innehåller även Migrationsverkets eget material, exempelvis styrande och stödjande riktlinjer, domar från Migrationsöverdomstolen och viktiga avgöranden från Europadomstolen.

Förenta nationernas flyktingkommissariat (UNHCR)
UNHCR - organisation inom FN som leder och samordnar de internationella insatserna till skydd av flyktingar världen över enligt flyktingkonventionen.

OECD - migration
OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) tar fram studier om migration och dess påverkan på en rad områden (arbetsmarknad, befolkningsmängd, skattesystem, ekonomisk tillväxt, utbildning och internationellt utvecklingssamarbete).

Migrantinfo - migration
Webbplats som presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Webbplatsen har upprättats av den gröna och liberala tankesmedjan Fores.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar - infobank
Ideell förening som arbetar med juridisk rådgivning i frågor som rör asyl och den svenska utlänningslagstiftningen. I deras infobank kan du hitta svar på frågor som rör utlänningslagen och internationella konventioner.

 

Yttrandefrihet

Ung media: faq yttrandefrihet
Korta fakta kring vilka lagar som reglerar yttrandefrihet, vilka lagar som gäller på Internet, vad gränserna går för yttrandefrihet etc.

Yttrandefrihet på nätet
En guide om vad som enligt svensk lag för visas på nätet, skriven av Nils Funke. Texten avhandlar sådant som yttrandefrihetens grunder, vad som är yttrandefrihetsbrott, ansvar och skadestånd och förslag på lagändringar.

Statens medieråd : Tryck- och yttrandefrihet
Beskrivning över vilka lagar som reglerar tryck- och yttrandefrihet samt vilka skyldigheter och rättigheter som följer med dessa.

Reportrar utan gränser
Organisation som sedan 1994 verkar för pressfrihet ur ett internationellt perspektiv. Reportrar utan gränser mäter varje år hur stort mått av frihet som journalister, medier och personer som är aktiva på internet åtnjuter i varje land.

Freedom House
Freedom House är en obunden organisation med det uttalade målet att som ett politiskt oberoende forskningsinstitut bidra till spridandet av politisk frihet och demokrati världen över.

 

Brottsoffer

Brottsoffermyndigheten
Myndighet vars övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter, intressen och behov. Beslutar i ärenden om brottsskadeersättning och fungerar som ett kunskapscentrum i frågor som rör brottsoffer.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Webbplats innehållande publikationer samt databas med fakta och statistik över olika typer av brott. Du kan konstruera egna tabeller och ta fram detaljerad regional eller lokal statistik (på kommunnivå).

Polisen: Utsatt för brott?
Här kan du läsa om olika typer av brott och vad du kan tänka på om du är eller har varit utsatt för ett brott.

Brottsofferjourernas Riksförbund
Ideell organisation som ger stöd till personer som blivit utsatta för brott, främst rån, våldtäkt, misshandel, hot eller inbrott.

 

Tortyr/dödsstraff

Amnesty: tortyr
Information om tortyr, bl a exempel på tortyrmetoder som tillämpas runt om i världen och dess konsekvenser.

Amnesty: dödsstraffet
Fakta och statistik över länder som tillämpar dödsstraff. Här finns även argument mot denna straffmetod.

UN: Committee against Torture
FN:s kommitté mot tortyr. Innehåller bland annat publikationer, länkar och databas med överenskommelser, etc, sökbar på land.

World Organization Against Torture (OMCT)
Världens största nätverk av organisationer som verkar mot tortyr, dödsstraff och inhuman behandling av fångar. Via en klickbar karta är det möjlight att avgränsa informationen till ett särskild land.

Death Penalty Information Center
Amerikansk organisation som arbetar för att förmedla fakta och information till allmänhet och media kring olika aspekter som rör dödsstraffet.

Death Penalty Links
Omfattande länksamling till webbresurser som berör dödstraffet. Länkarna är uppdelade utifrån olika aspekter som dödsstraffets historia, argument för och emot, politik och opinion osv. Amerikanskt perspektiv.

Tortyr
I UR:s programserie Tortyr (4 delar, 28 min per avsnitt) skildras tortyrens skadeverkningar bland flyktingar. Gå in på NE.se via Vklass för access.

 

HBTQ/normfokus

Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande (RFSL)
RFSL:s hemsida där du hittar information och fakta om hbt (homo, bi, trans). Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
DO är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO arbetar både förebyggande och granskande. På deras hemsida kan du hitta lagar och publikationer.

Crosspoint: Gay and Lesbian Resources
Länksamling.

ILGA: International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association
Internationell paraplyorganisation.

Outright action international
Internationell organisation som arbetar mot diskriminering på grund av genusuttryck eller sexuell läggning. På deras webbplats kan du hitta information om dessa frågor.

 

Funktionsnedsättning

DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Intresseorganisation som verkar för att personer med nedsatt rörelseförmåga ska få leva i ett samhälle utan rörelsehinder.

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
DO är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. DO arbetar både förebyggande och granskande. På deras hemsida kan du hitta lagar och publikationer.

Myright
Den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. En politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgång till sina rättigheter.

European Disability Forum (EDF)
European Disability Forum (EDF) är en oberoende paraplyorganisation på EU- nivå. EDF bedriver ett aktivt påverkansarbete gentemot EU:s institutioner: Ministerrådet, Europakommissionen och Europaparlamentet för att stärka rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Enable - The Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (SCRPD)
SCRPD, även kallat Enable, är ett FN-sekretariat som arbetar med frågor som rör funktionsnedsättning. På deras hemsida kan du hitta information, globala mål, rapporter och statistik.

 

Statistik

Eurostat
Eurostat är en avdelning inom Europeiska kommissionen med uppgift att sammanställa och redovisa officiell statistik för Europeiska unionen och dess medlemsstater. Hitta EU-statistik om BNP per capita, folkmängd, arbetslöshet, m.m.

Statistiska centralbyrån (SCB)
SCB är en svensk statlig myndighet som ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Statistiken ska kunna användas som underlag för beslutsfattande, debatt och forskning.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Webbplats innehållande publikationer samt databas med fakta och statistik över olika typer av brott. Du kan konstruera egna tabeller och ta fram detaljerad regional eller lokal statistik (på kommunnivå).

Öppet och kontakt

Utbud

Låneinformation

Barn

Mina sidor

Höllvikens bibliotek

Videholms allé 1 A
236 31 Höllviken
040-42 54 85
biblioteketho@vellinge.se

Skanörs bibliotek

Bäckatorget
239 33 Skanör
040-42 55 90
biblioteketsk@vellinge.se

Vellinge bibliotek

Norrevångsgatan 7
235 36 Vellinge
040-42 50 60
biblioteketve@vellinge.se

Västra Ingelstads bibliotek

Landsvägen 374
235 41 Vellinge
040-42 59 20
biblioteketvi@vellinge.se